Klauzule informacyjne / Information clauses (For English scroll down)

Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników i przedstawicieli klientów Miquido

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków (dalej: „Administrator”).

 2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem:

 3. Administrator danych osobowych uzyskał dane osobowe od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy i przetwarza je na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.

 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, dane pracodawcy),
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą – przez okres wykonywania umowy, zaś podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia prawidłowego wykonywania zobowiązań umownych;
  • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres trwania tych obowiązków;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, zaś podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • Prawo dostępu do danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania danych.
  • Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes.

  W celu skorzystania z praw opisanych powyżej lub uzyskania więcej informacji – może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w sposób wskazany powyżej.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • podmioty przetwarzające dane osobowe w Naszym imieniu:
  • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Information clause for employees, co-workers and representatives of Miquido clients

 1. The controller of your personal data is Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its seat in Krakow, ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Poland (“Miquido”, “We”, “Our” or “Us”).

 2. In all cases regarding your personal data you can contact Us:

 3. Miquido has obtained your personal data from your employer / principal and processes them on the basis of applicable law and contracts.

 4. The scope of personal data being processed:

  • identification data (name, surname, post, employer’s / principal`s data),
  • contact data (phone number, e-mail address).
 5. The purposes of the processing and legal basis:

  • performance and settlement of the contract concluded with your employer / principal – for the duration of the contract, and the legal basis is the pursuance of the justified interest of the controller in the form of ensuring the correct performance of contractual obligations;
  • archiving to the extent necessary to fulfill legal obligations, in particular tax regulations, accounting regulations – for the duration of these obligations;
  • exercise defend against legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure, for the duration of the proceedings and the limitation period of potential claims – on the grounds of Our legitimate interests as a data controller.
 6. You have the right to:

  • access your personal data, to receive copy of your personal data and to obtain the rectification of inaccurate data, deletion or restriction of processing;
  • in case when the legal basis of processing your data is Our legitimate interest as a data controller you have the right to object to processing of your personal data;
  • to lodge a complaint with a supervisory authority.

  In order to execute any of the abovementioned rights please contact Us in one of the ways indicated at the beginning of this document.

 7. The predicted recipients of your personal data are:

  • entities that process personal data on our behalf;
  • entities that operate IT systems and that provide Us with IT services;
  • entities that provide Us with consulting, auditing, legal, tax and accounting services to the extent that it is necessary to achieve the purposes of processing your personal data.