Regulamin uczestnictwa w webinarze QA Winter Fest #7

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w wydarzeniu QA Winter Fest #7, organizowanym dnia 23.03.2022 przez spółkę Miquido.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  • Wydarzenie – webinar online pod nazwą QA Winter Fest #7 organizowane dnia 23.03.2022, mające na celu wymianę i szerzenie wiedzy, networking oraz promocję Organizatorów;
  • Organizator (zamiennie Administrator) – Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), KRS: 0000651969, REGON: 121160945, NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559.
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Uczestnik – osoba pełnoletnia, która zgłasza w przewidziany Regulaminem sposób chęć udziału w Wydarzeniu i uzyskuje bezpłatny bilet uprawniający do wstępu na Wydarzenie webinar online QA Winter Fest #7;
  • Umowa – stosunek prawny łączący Organizatora z Uczestnikiem, określający wzajemne zobowiązania stron.
  • Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z Wydarzenia.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • LiveWebinar – platforma internetowa służąca do realizacji Wydarzenia. Szczegóły korzystania z platformy dostępne są pod adresem: https://www.livewebinar.com/legal.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Wydarzenia na https://www.miquido.com/qa-winter-fest/regulamin/ w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim oraz utworzenie jego kopii. Regulamin jest również dostępny do wglądu u Organizatora. Regulamin udostępniony jest Uczestnikowi najpóźniej przed wyrażeniem chęci wzięcia udziału w Wydarzeniu. Zgłoszenie chęci udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. 
 4. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy z Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie. Może być ona wyrażona wprost w formie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem lub w sposób dorozumiany poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z możliwości udziału w Wydarzeniu.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Wydarzenia można zostać poprzez zamówienie biletu poprzez platformę Organizatora https://www.miquido.com/qa-winter-fest/.
 2. Potwierdzeniem uzyskania biletu jest wiadomość mailowa od Organizatora informująca o zarejestrowaniu na Wydarzenie. Wydarzenie jest prowadzone poprzez platformę LiveWebinar.  Rejestracja na Wydarzenie rozpoczyna się XXXXX, a kończy 9.03.2022.
 3. Liczba Biletów uprawniających do wstępu na Wydarzenie jest ograniczona. O możliwości udziału w Wydarzeniu decydują Organizatorzy przydzielając odpowiednią pulę Biletów. Organizator ma prawo zakończyć zapisy, jeśli ilość Uczestników osiągnie maksymalną, dopuszczalną liczbę. Wówczas osoba zgłaszająca chęć udziału w Wydarzeniu otrzyma maila zwrotnego z informacją o braku miejsc lub otrzyma wiadomość systemową o braku możliwości zamówienia Biletu.
 4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszelkie pozostałe opłaty związane z uczestnictwem w Wydarzeniu Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 5. Bilety uprawniające do uczestnictwa w Wydarzeniu są imienne. Do skorzystania z biletu uprawniona jest wyłącznie osoba, do której bilet jest imiennie przypisany. Uczestnik nie może żądać zamiany biletu na ekwiwalent pieniężny ani żadną inną formę rekompensaty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Uczestnika przy rejestracji na Wydarzenie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania platformy LiveWebinar. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
 8. Korzystanie z możliwości zamówienia Biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:
  1. dowolna, aktualna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
  2. program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader),
  3. dostęp do łącza internetowego.

§3 Zawarcie Umowy/Odstąpienie od Umowy

 1. Zawarcie Umowy między Organizatorem a Uczestnikiem następuje od chwili otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora, potwierdzającego uzyskanie Biletu.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu wraz z załącznikami.
 4. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Wydarzenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być dokonane w formie elektronicznej na adres email podany w informacji o Wydarzeniu. Organizator niezwłocznie prześle Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną.
 5. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Wydarzenia, jeśli na Wydarzenie nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie przed Wydarzeniem, w przypadku gdy Wydarzenie nie może zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa). Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Wydarzenia należy kierować na adres e-mail: marketing@miquido.com lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Uczestników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców o cechach konsumenta.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  3. oczekiwania Uczestnika.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Uczestników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców o cechach konsumenta.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

§5 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika (tj. Konsumenta lub Przedsiębiorcy o cechach konsumenta), z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Uczestnik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Organizatorem,
  2. Uczestnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Organizatorem,
  3. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§6 Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Uczestnika z Wydarzenia z jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Organizator oświadcza, że Wydarzenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Wydarzenia. 
 3. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Uczestnikowi materiałów i informacji oraz nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Wydarzenia.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Wydarzeniu.
 5. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Wydarzenia, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Uczestników-Konsumentów.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), KRS: 0000651969, REGON: 121160945, NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. realizacja postanowień Regulaminu;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes organizatorów (informowanie o działalności, obrona przed roszczeniami).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie określonym w udzielonej zgodzie, jak również w celach związanych z realizacją Umowy, w tym w celu uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez Administratora. 
 4. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. 
 5. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej zgodzie. 
 6. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej zgody osoby, której dane są przetwarzane, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu usług dla klientów, księgowi, doradcy prawni).
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez Dane kontaktowe.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba, której dane są przetwarzane posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).

§8 Zasady uczestnictwa

I. Zakaz dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym:

 1. Zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd, naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia pracy systemów informatycznych.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Organizatora lub platform, z których Organizator korzysta w celu organizacji Wydarzenia, treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.

II. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych:

 1. Stosowane przez Organizatora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora wymaga jednak korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych zwyczajowo z korzystaniem z Internetu, czego Uczestnik winien być świadomy.
 3. Jednym z poważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług drogą elektroniczną jest możliwość pozyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach oraz ingerencji w te dane, co może powodować takie skutki jak utrata, zmiana danych lub uniemożliwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych poprzez Stronę Internetową.

III. Koszty korzystania ze Strony internetowej

 1. Koszty połączenia się Uczestnika przez Internet ze stroną internetową Organizatora lub platform, z których korzysta do realizacji Wydarzenia ponosi Uczestnik zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, za pomocą którego uzyskał możliwość korzystania z Internetu, w tym przesyłania i odbierania danych elektronicznych ze strony internetowej.
 2. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat nałożonych przez Organizatora związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu online.

§9 Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba prelegentów, wypadek komunikacyjny, awaria, stan epidemii itp.).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne – m.in. awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, internet, ciepło, światło, lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.  
 3. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Wydarzenia nie stanowi zmiany Umowy (Regulaminu). O zmianie terminu i nowym terminie Wydarzenia Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
 4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej https://www.miquido.com/qa-winter-fest/.