Regulamin uczestnictwa w webinarze QA Summer Fest #6

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w wydarzeniu QA Summer Fest #6, organizowanym dnia 22.07.2021 przez spółkę Miquido.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  • Wydarzenie – webinar online pod nazwą QA Summer Fest #6 organizowane dnia 22.07.2021, mające na celu wymianę i szerzenie wiedzy, networking oraz promocję Organizatorów;
  • Organizatorzy – organizatorami wydarzenia są:
   • Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559;.
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Uczestnik – osoba pełnoletnia, która zgłasza w przewidziany Regulaminem sposób chęć udziału w Wydarzeniu i uzyskuje bezpłatny bilet uprawniający do wstępu na Wydarzenie webinar online QA Summer Fest #6;
 3. Regulamin dostępny jest na stronie wydarzenia na https://www.miquido.com/qa-summer-fest/regulamin/ oraz do wglądu u Organizatorów wydarzenia. Zgłoszenie chęci udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z możliwości udziału w Wydarzeniu.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Wydarzenia można zostać w szczególności poprzez:
 2. Potwierdzeniem uzyskania biletu jest wiadomość mailowa od Organizatorów informująca o zarejestrowaniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Wydarzenie jest organizowane i prowadzone poprzez platformę https://www.miquido.com/qa-summer-fest/. Rejestracja na Wydarzenie rozpoczyna się 07.07.2021, a kończy 22.07.2021;
 3. Bilety można uzyskać w terminach ogłaszanych przez Organizatorów z kilkudniowym wyprzedzeniem poprzez link do Wydarzenie na https://www.miquido.com/qa-summer-fest/.
 4. Liczba biletów uprawniających do wstępu na Wydarzenie jest ograniczona. O możliwości udziału w Wydarzeniu decydują Organizatorzy przydzielając odpowiednią pulę biletów.
 5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 6. Bilety uprawniające do uczestnictwa w Wydarzeniu są imienne. Do skorzystania z biletu uprawniona jest wyłącznie osoba, do której bilet jest imiennie przypisany. Uczestnik nie może żądać zamiany biletu na ekwiwalent pieniężny ani żadną inną formę rekompensaty.

§3 Dane osobowe

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestnika są Organizatorzy.
 2. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 
 3. Dane mogą być przetwarzane przez dłuższy czas, gdy będzie to niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Organizatorów (np. obrona przed roszczeniami).
 4. Dane mogą być przekazywane odbiorcom, w szczególności współpracownikom Organizatorów oraz firmom świadczącym usługi wsparcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Wydarzeniu.
 6. Celem przetwarzania danych Uczestnika jest udostępnienie danych dostępowych do Wydarzenia, rozpowszechnienie materiałów promujących Organizatorów, informujących i przedstawiających relację z Wydarzenia.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. realizacja postanowień Regulaminu;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes organizatorów (informowanie o działalności, obrona przed roszczeniami).
 8. Organizatorzy informują, że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia i przenoszenia, do ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Współadministratorzy wspólnie odpowiadają za określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz dbanie o spełnienie zasad ochrony danych osobowych wskazanych w RODO. Uczestnicy mogą realizować swoje prawa poprzez kontakt z wybranym Organizatorem.

§4 Przepisy końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wyniknie ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń; zmiany warunków rynkowych; zmian dotyczących organizacji wydarzenia; zmian wynikających ze sposobu funkcjonowania Organizatorów; konieczności zmian wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatorów; konieczności sprostowania treści Regulaminu lub zapewnienia jednoznaczności jego postanowień.
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego Wydarzenia.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej https://www.miquido.com/qa-summer-fest/.