Regulamin uczestnictwa w webinarze Miquido Inside Out

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w wydarzeniu Miquido Inside Out, organizowanym dnia 08.04.2021 przez spółkę Miquido.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  • Wydarzenie – webinar online pod nazwą Miquido Inside Out organizowane dnia 08.04.2021, mające na celu wymianę i szerzenie wiedzy, networking oraz promocję Organizatorów;
  • Organizatorzy – organizatorem wydarzenia jest:
   • Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), nr KRS: 0000651969, NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559;.
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Uczestnik – osoba pełnoletnia, która zgłasza w przewidziany Regulaminem sposób chęć udziału w Wydarzeniu i uzyskuje bezpłatny bilet uprawniający do wstępu na Wydarzenie webinar online Miquido Inside Out;
  • Quiz – konkurs online, które może być przeprowadzany dla Uczestników przez Organizatora na zakończenie Wydarzenia. 
 3. Regulamin dostępny jest na stronie wydarzenia na https://stage.miquido.com/miquido-upside-down/ oraz do wglądu u Organizatorów wydarzenia. 
 4. Zgłoszenie chęci udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z możliwości udziału w Wydarzeniu.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Wydarzenia można zostać w szczególności poprzez:
  • Zamówienie biletu pod adresem https://stage.miquido.com/miquido-upside-down/.
 2. Potwierdzeniem uzyskania biletu jest wiadomość mailowa od Organizatorów informująca o zarejestrowaniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Wydarzenie jest organizowane i prowadzone poprzez platformę LiveWebinar. Rejestracja na Wydarzenie rozpoczyna się 25.03.2021 r., a kończy 08.04.2021;
 3. Bilety można uzyskać w terminach ogłaszanych przez Organizatorów z kilkudniowym wyprzedzeniem poprzez link do Wydarzenia na https://stage.miquido.com/miquido-upside-down/.
 4. Liczba biletów uprawniających do wstępu na Wydarzenie jest ograniczona. O możliwości udziału w Wydarzeniu decydują Organizatorzy, przydzielając odpowiednią pulę biletów.
 5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 6. Bilety uprawniające do uczestnictwa w Wydarzeniu są imienne. Do skorzystania z biletu uprawniona jest wyłącznie osoba, do której bilet jest imiennie przypisany. Uczestnik nie może żądać zamiany biletu na ekwiwalent pieniężny ani żadną inną formę rekompensaty.
 7. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Quizie, który może odbyć się się na zakończenie Wydarzenia. Uczestnictwo w Quizie jest uzależnione od wzięcia udziału w Wydarzeniu, jednakże jest dobrowolne.
 8. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla 3 Uczestników biorących udział w Quizie, którzy osiągną najlepszy rezultat.
 9. Warunkiem wydania nagrody rzeczowej będzie wskazanie przez Uczestnika, który wygrał adresu do doręczenia nagrody.
 10. Organizatorzy oświadczają, że Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 11. W przypadku, gdyby zgodnie z przepisami prawa w związku z Quizem zaistniała konieczność odprowadzenia podatku od wygranej w Quizie lub innego podatku związanego z udziałem w Quizie lub przyznaniem nagrody – Wraz z nagrodą, o której mowa w ust. 8 powyżej, zwycięzcy Quizu (będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej lub będącemu osobą fizyczną, w przypadku której nagroda nie jest związana z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą), zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej należnemu w danym przypadku zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody. Zwycięzcy Quizu zgadzają się by kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Quizie.

§3 Warunki techniczne uczestnictwa

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki). 
 2. Dostęp do poczty elektronicznej. 
 3. Przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge).

§4 Prawa i obowiązki

 1. Uczestnik po potwierdzeniu przez Organizatora rejestracji na Wydarzenia ma prawo do udziału w nim.
 2. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Wydarzenia w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich, w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez prawo, np. treści promujące przemoc, zniesławiające lub naruszające prawa osób trzecich.
 4. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w §4 ust. 3 powyżej, Organizator może pozbawić Uczestnika prawa do udziału w Wydarzeniu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości funkcjonalności Wydarzenia ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w Wydarzeniu, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
  2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  3. za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu;
  4. za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
  5. za utracone korzyści;
  6. za przekazanie danych rejestracji do Wydarzenia osobom trzecim;
 6. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 kc, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Wydarzenia, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.

§5 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących udziału w Wydarzeniu pisemnie, na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu
 2. Uczestnik ma prawo złożyć reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. O ich rezultacie Organizator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w zgłoszeniu
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust.2.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Organizatorem:
  • pocztą – ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Polska;
  • telefonicznie – +48 536 083 559;
  • mailowo – gdpr@miquido.com
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia rejestracji na Wydarzenie, przeprowadzenia Wydarzenia i Quizu oraz spełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania informacji marketingowych drogą mailową, również w tym celu.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku przetwarzania w celach marketingowych od momentu wyrażenia zgody na komunikację w celach marketingowych do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania danych w tym celu (poprzez wycofanie zgody na komunikację marketingową); Dane mogą być przetwarzane przez dłuższy czas, gdy będzie to niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Organizatorów (np. obrona przed roszczeniami).
 5. Dane mogą być przekazywane odbiorcom, w szczególności współpracownikom Organizatorów oraz firmom świadczącym usługi wsparcia, w szczególności w zakresie IT.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Wydarzeniu.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. realizacja postanowień Regulaminu;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes organizatorów (informowanie o działalności, obrona przed roszczeniami, przesyłanie treści marketingowych w przypadku wyrażenia chęci ich otrzymywania).
 8. Organizatorzy informują, że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia i przenoszenia, do ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Organizatorem w jeden ze wskazanych powyżej w ust. 2 sposobów.

§7 Przepisy końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wyniknie ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń; zmiany warunków rynkowych; zmian dotyczących organizacji wydarzenia; zmian wynikających ze sposobu funkcjonowania Organizatorów; konieczności zmian wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatorów; konieczności sprostowania treści Regulaminu lub zapewnienia jednoznaczności jego postanowień.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego Wydarzenia.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej https://www.miquido.com/miquido-inside-out/