Klauzule informacyjne / Information clauses (For English scroll down)

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Miquido (telefonicznie, e-mailem lub pocztą tradycyjną) oraz dla osób, z którymi Miquido kontaktuje się

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków (dalej: „Administrator”).

 2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem:

 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, dane pracodawcy/zleceniodawcy);
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail).
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • przekazania odpowiedzi na Pani/Pana pytania, kontaktowania się z Panią/Panem, prowadzenia komunikacji biznesowej – przez okres utrzymywania relacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora polegającego na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej];
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową].
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • Prawo dostępu do danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania danych.
  • Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes.

  W celu skorzystania z praw opisanych powyżej lub uzyskania więcej informacji – może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w sposób wskazany powyżej.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • podmioty przetwarzające dane osobowe w Naszym imieniu;
  • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
  • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • właściwe organy władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.

Information clause for people contacting with Miquido (by phone, e-mail or mail) and for people with whom Miquido is contacting

 1. The controller of your personal data is Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its seat in Krakow, ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Poland (“Miquido”, “We”, “Our” or “Us”).

 2. In all cases regarding your personal data you can contact Us:

 3. The scope of personal data being processed:

  • identification data (name, surname, post, employer’s / principal`s data);
  • contact data (phone number, address, e-mail address).
 4. The purposes of the processing and legal basis:

  • answer to your question, contact with you and conduct business communication – for the duration of the relationship [legal basis: art. 6 par. 1 f) GDPR – pursuance of the justified interest of the controller consisting in the possibility of providing an answer to the question about business activity];
  • exercise defend against legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure, for the duration of the proceedings and the limitation period of potential claims [legal basis: art. 6 par. 1 f) GDPR – Our legitimate interests as a data controller].
 5. You have the right to:

  • access your personal data, to receive copy of your personal data and to obtain the rectification of inaccurate data, deletion or restriction of processing;
  • in case when the legal basis of processing your data is Our legitimate interest as a data controller you have the right to object to processing of your personal data;
  • to lodge a complaint with a supervisory authority.

  In order to execute any of the abovementioned rights please contact Us in one of the ways indicated at the beginning of this document.

 6. The predicted recipients of your personal data are:

  • entities that process personal data on our behalf;
  • entities that operate IT systems and that provide Us with IT services;
  • entities that provide Us with consulting, auditing, legal, tax and accounting services to the extent that it is necessary to achieve the purposes of processing your personal data;
  • public authorities, if required by law.
 7. Providing your data is voluntary.