Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu Halo Design #7

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Ilekroć w dalszej części przedmiotowego regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. Wydarzenie – warsztaty pod nazwą Halo Design #7 organizowane dnia 02.12.2021 r., mające na celu wymianę i szerzenie wiedzy, networking oraz promocję organizatora; organizowane i prowadzone w siedzibie organizatora przy ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków,
  2. Organizator (zamiennie Administrator) – Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Uczestnik – Konsument, Przedsiębiorca o cechach konsumenta lub Przedsiębiorca uczestniczący w Wydarzeniu na podstawie ważnego biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
  7. Regulamin – przedmiotowy dokument.
  8. Umowa – stosunek prawny łączący Organizatora z Uczestnikiem, określający wzajemne zobowiązania stron.
  9. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z Wydarzenia.
  10. Evenea – serwis internetowy Evenea należący do EventLabs, wspierający procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa, sprzedaży biletów i automatycznego fakturowania przez Organizatora.
  11. Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego – spis reguł i zasad postępowań w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla pracowników Organizatora oraz Uczestników, zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników Organizatora oraz Uczestników i innych osób z zewnątrz, ograniczenia liczby kontaktów w miejscu, gdzie odbywa się Wydarzenie, kompleksowego działania dostosowanego do etapu zaawansowania stanu epidemicznego, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Uczestnikowi w momencie wyrażenia chęci wzięcia udziału w Wydarzeniu. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zgłoszeniem chęci udziału w Wydarzeniu.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy z Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie. Może być ona wyrażona wprost w formie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem lub w sposób dorozumiany poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z możliwości udziału w Wydarzeniu.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Wydarzenia można zostać w szczególności poprzez:
  1. zamówienie Biletu poprzez link https://app.evenea.pl/event/halodesign7/,
  2. wzięcie udziału w konkursie, w którym nagrodą jest Bilet na Wydarzenie. Szczegóły konkursu zostały określone w punkcie IV poniżej.
 2. Potwierdzeniem uzyskania Biletu jest wiadomość e-mail od Organizatora informująca o zarejestrowaniu na Wydarzenie. Przesłanie potwierdzenia Uczestnikowi jest równoznaczne z zawarciem Umowy, na czas organizacji i realizacji Wydarzenia.
 3. Liczba biletów uprawniających do wstępu na Wydarzenie jest ograniczona. O możliwości udziału w Wydarzeniu decyduje Organizator przydzielając odpowiednią pulę Biletów do uzyskania, na podstawie każdej z procedur opisanych w ust. 1 powyżej. Organizator ma prawo zakończyć zapisy, jeśli ilość Uczestników osiągnie maksymalną, dopuszczalną liczbę. Wówczas osoba zgłaszająca chęć udziału w Wydarzeniu otrzyma maila zwrotnego z informacją o braku miejsc lub otrzyma wiadomość systemową o braku możliwości zamówienia Biletu.
 4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszelkie opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. Uczestnik ponosi we własnym zakresie.   
 5. Bilety uprawniające do wstępu na Wydarzenie są imienne. Do skorzystania z biletu uprawniona jest wyłącznie osoba, do której Bilet jest imiennie przypisany. Uczestnik nie może żądać zamiany Biletu na ekwiwalent pieniężny ani żadną inną formę rekompensaty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Uczestnika. 
 7. Platforma Evenea przetwarza następujące dane wprowadzone przez Uczestnika podczas składania zamówienia na stronie sklepu internetowego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania Platformy Evenea. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
 9. Korzystanie z możliwości zamówienia Biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:
  1. dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
  2. program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader).

§3 Zawarcie Umowy/Odstąpienie od Umowy

 1. Zawarcie Umowy między Organizatorem a Uczestnikiem następuje od chwili otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora, potwierdzającego uzyskanie Biletu.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu wraz z załącznikami.
 4. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Wydarzenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być dokonane w formie elektronicznej na adres email podany w informacji o Wydarzeniu. Organizator niezwłocznie prześle Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną.
 5. Organizator ma prawo odstąpić od Umowy, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Wydarzenia, jeśli na Wydarzenie nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika.

§4 Zasady udziału w konkursie Biletowym

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 19.11.2021 r. i kończy się 21.11.2021. o godzinie. 23:59. 
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców, którzy udzielili najbardziej merytorycznej i kreatywnej odpowiedzi na pytania konkursowe oraz przyznanie nagrody dla każdego zwycięzcy w postaci Biletu na Wydarzenie.
 3. By wziąć udział w konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe, które zostaną opublikowane na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na platformie Facebook.com, najpóźniej 19.11.2021. Dopuszczane są jedynie odpowiedzi autorstwa jednej osoby. 
 4. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatorów. Wyłącznie komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi konkursowych i wyłonienia zwycięzców.
 5. Organizator ma prawo nie brać pod uwagę odpowiedzi konkursowej, w razie stwierdzenia przez komisję, że nie spełnia ona wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz akceptują postanowienia Regulaminu i którzy skutecznie przystąpili do konkursu w sposób opisany w przedmiotowym punkcie Regulaminu.
 7. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony do dnia 24.11.2021 r. poprzez przesłanie wiadomości e-mail do zwycięzcy z informacją o wygranej wraz z prośbą o przekazanie danych osobowych koniecznych do dostarczenia nagrody. 
 8. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców, na adresy zwycięzców podane Organizatorowi w wiadomości potwierdzającej otrzymanie nagrody. Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi (odpowiadając na e-mail z informacją o nagrodzie) otrzymania nagrody i jej przyjęcia, wraz ze wskazaniem adresu wysyłki, w terminie do 3 dni od momentu przesłania wiadomości o wygranej, to traci prawo do nagrody. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi zgodnie z postanowieniami przedmiotowego punktu Regulaminu. 
 9. Żadnemu zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.
 10. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 11. W przypadku, gdyby zgodnie z przepisami prawa w związku z quizem zaistniała konieczność odprowadzenia podatku od wygranej w quizie lub innego podatku związanego z udziałem w quizie lub przyznaniem nagrody – wraz z nagrodą zwycięzcy quizu (będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej lub będącemu osobą fizyczną, w przypadku której nagroda nie jest związana z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą), zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej należnemu w danym przypadku zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody. Zwycięzcy quizu zgadzają się by kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w quizie.

§5 Quiz

 1. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w quizie organizowanym podczas Wydarzenia. Uczestnictwo w quizie jest uzależnione od wzięcia udziału w Wydarzeniu, jednakże samo uczestnictwo ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Celem organizacji quizu jest wyłonienie trzech (3) zwycięzców, którzy uzyskali największą ilość punktów oraz przyznanie każdemu z nich nagrody rzeczowej.
 3. Szczegółowe zasady wzięcia udziału w quizie, przewidziane nagrody oraz system ich przydzielania, zostaną przekazane Uczestnikom, nie później niż w dniu Wydarzenia.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Wydarzenia należy kierować na adres e-mail: marketing@miquido.com lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Uczestników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców o cechach konsumenta.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  3. oczekiwania Uczestnika.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Uczestników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców o cechach konsumenta.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika (tj. Konsumenta lub Przedsiębiorcy o cechach konsumenta), z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Uczestnik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Organizatorem,
  2. Uczestnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Organizatorem,
  3. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§8 Odpowiedzialność i gwarancje Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Uczestnika z Wydarzenia z jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Organizator oświadcza, że Wydarzenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Wydarzenia. 
 3. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Uczestnikowi materiałów i informacji oraz nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Wydarzenia.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Wydarzeniu, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 5. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Wydarzenia, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Uczestników-Konsumentów oraz Przedsiębiorców o cechach konsumenta.

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie określonym w udzielonej zgodzie, jak również w celach związanych z realizacją Umowy, w tym w celu uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez Administratora. 
 3. Dane zbierane mogą być również w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.– „RODO” w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Odbiorcami danych osobowych w tym zakresie mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  
 4. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. 
 5. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej zgodzie. 
 6. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej zgody osoby, której dane są przetwarzane, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu usług dla klientów, księgowa).
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez Dane kontaktowe.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba, której dane są przetwarzane posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).

§10 Przepisy porządkowe

 1. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się Wydarzenie. Analogiczne zasady obowiązują na przyjęciu organizowanym po oficjalnej części Wydarzenia.
 2. Uczestnicy Wydarzenia mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora w których odbywa się Wydarzenie tylko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora. Wstęp oraz przebywanie w miejscu, w którym odbywa się Wydarzenie przysługuje tylko osobie, która posiada ważny, imienny Bilet. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Biletu nieautentycznego, skutkować będzie odmową wstępu na Wydarzenie
 3. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W miejscu Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku podczas Wydarzenia.
 5. Uczestnikom Wydarzenia nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt na teren Wydarzenia. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego Wydarzenia.
 7. Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:
  1. nie posiadającym Biletu, 
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty lub materiały niebezpieczne, wyroby, napoje alkoholowe, środki lub substancje odurzające, 
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Wydarzenia, 
  4. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, 
  5. nieposiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu).

§11 Postanowienia końcowe

 1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria, stan epidemii itd.).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr uniemożliwiający dostępność miejsca Wydarzenia zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.  
 3. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Wydarzenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Wydarzenia Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
 4. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
 5. Organizator ma prawo zmienić lokalizację Wydarzenia najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na wskazany adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do korzystania z Wydarzenia w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Wydarzenia zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 8. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Wydarzenia mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o cechach konsumenta zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

I. WPROWADZENIE

 1. Niniejsza procedura powstała w związku z realizacją przez Organizatora Wydarzenia w formie stacjonarnej w warunkach pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. Procedura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uczestników, prowadzących, pracowników obsługujących Wydarzenie.
 2. Realizacja Wydarzenia w formie stacjonarnej w warunkach pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 odbywa się wyłącznie za zgodą wszystkich stron biorących udział w Wydarzeniu (Organizator/Uczestnik).
 3. Procedura obowiązuje od momentu jej przyjęcia do odwołania.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Koronawirus jest wirusem RNA osłoniętym błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.
 2. Według dostępnej wiedzy naukowej transmisja wirusa odbywa się głównie drogą kropelkową.
 3. Okres inkubacji, czyli okres od zarażenia a początkiem występowania objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, a u części zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.
 4. Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, choroby serca) wydają się bardziej podatne ma wystąpienie cięższych objawów choroby.

III. PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Zakaz udziału w Wydarzeniu osób, które:
  1. miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
  2. pracowały lub przebywały jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2,
  3. mają objawy przeziębienia, takie jak: gorączka, kaszel, duszności.
 2. Mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie rąk płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %) przed wejściem na salę, na której organizowane jest Wydarzenie i po zakończeniu przerw.
 3. Zachowanie bezpiecznej odległości, to znaczy co najmniej 1,5 metra odległości między trenerem a pozostałymi Uczestnikami oraz co najmniej 1,5 metra między Uczestnikami.
 4. Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką.
 5. Zakrywanie ust i nosa podczas Wydarzenia, np. poprzez maseczkę ochronną, przyłbicę.
 6. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Mierzenie temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.

IV. WARUNKI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZESTRZENI

 1. Wydarzenie jest realizowane z zapewnieniem szczególnych warunków organizacyjnych dotyczących przestrzeni:
  1. dostosowanie liczby Uczestników do obowiązujących przepisów,
  2. zapewnienie sali na Wydarzenie o powierzchni umożliwiającej zachowanie niezbędnych odległości między trenerem i Uczestnikami, o której mowa powyżej,
  3. specjalne oznakowanie miejsc siedzących i przypisanie miejsca do danej osoby,
  4. dezynfekcja powierzchni miejsca Wydarzenia i jej bezpośrednim otoczeniu przed rozpoczęciem Wydarzenia i w czasie przerw, stosując w tym celu wodę z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym,
  5. zapewnienie dobrej wentylacji, częstego wietrzenia pomieszczenia (szczególnie przed i po Wydarzeniu),
  6. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk,
  7. zapoznanie trenerów/Uczestników Wydarzenia z zapisami niniejszej Procedury.

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu rozpoczęcia Wydarzenia Uczestnicy/trenerzy i pracownicy obsługi Wydarzenia nie powinni przychodzić na miejsce Wydarzenia, powinni pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministra Zdrowia oraz skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do monitorowania swojego stanu zdrowia. Jeśli podczas Wydarzenia zaobserwuje u siebie objawy takie jak: kaszel, duszności, gorączkę itp. zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania trenera lub Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest zastosować się do wytycznych trenera lub innego przedstawiciela Organizatora.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u Uczestnika/ Trenera/ Organizatora należy niezwłocznie odseparować go od reszty osób i skierować do wyznaczonego pomieszczenia oraz wdrożyć procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Miquido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), NIP: 9452138173, adres e-mail: marketing@miquido.com, nr tel.: +48 536 083 559

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy o cechach konsumenta (*):

Adres Konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy o cechach konsumenta(*):

Podpis konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy o cechach konsumenta(*):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data i podpis:

(*) Niepotrzebne skreślić.